چهار عنصر اصلی طبیعت: جدول تناوبی
در قدیم مردم و دانشمندان گمان می کردند که چهار عنصر وجود دارد و این چهار عنصر اصلی طبیعت عبارتند از: خاک، آب، هوا، آتش.

آکاایران: در قدیم مردم و دانشمندان گمان می کردند که چهار عنصر وجود دارد و این چهار عنصر اصلی طبیعت عبارتند از: خاک، آب، هوا، آتش. این سیستم که به آن عناصر چهارگانه گفته می شد بسیار ساده بود و تمامی جهان و موجودات زنده را بر اساس آن طبقه بندی می کردند. جدول تناوبی آن ها خیلی راحت و ساده و به شکل زیر بود.

آکاایران: چهار عنصر اصلی طبیعت: جدول تناوبی

عناصر چهارگانه

عناصر اربعه یا عناصر چهارگانه (به پارسی سره چارآخشج یا چهارآخشیج) چهار عنصر آب، هوا، خاک و آتش هستند که یونانیان باستان آن ها را چهار عنصر اصلی طبیعت می دانستند. نور خورشید را مخلوطی از هوا و آتش تصور می کردند و یخ را همان آب می دانستند که سختی سنگ را به دست آورده است.

ابن سینا در کتاب قانون مدعی است که دو عنصر سنگین، یعنی خاک و آب، سازندهٔ اعضای بدن هستند و دو عنصر سبک، یعنی آتش و هوا، سازندهٔ روح هستند. اگرچه این دیدگاه ممکن است بسیار عامیانه به نظر رسد، اثرهایی ژرف بر درک امروزی ما از جهان دارد. یکی از این آثار توجه به حالات ماده است. مفهوم ماده و انرژی را می توان از اعتقاد به عناصر اربعه برداشت کرد؛ خاک نمایندهٔ حالت جامد، آب نمادی از حالت مایع، و هوا یادآور حالت گازی است. به این ترتیب سه عنصر نخست حالات سه گانهٔ ماده را یادآور می شوند. اثر دیگر معرفی آتش است. آتش نمایندهٔ مفهوم انرژی و بیانگر تغییراتی است که انرژی در ماده و حالات آن به وجود می آورد. بدین ترتیب مفهوم ماده و انرژی را به آسانی می توان از دیدگاه پیشینیان، برداشت کرد.

اینکه یونانیان در برهه ای از تاریخ چنین دیدگاهی داشته اند درست است اما به اینکه چنین دیدگاهی نخست از کدام اندیشه برآمده ارتباط خاصی ندارد. بسیاری بر این عقیده اند که نخستین کسی که بحث عناصر طبیعت و احترام به آن ها را پیش کشید زرتشت است بعد از پیدایش جدول مندلیف (در واقع عناصری که در جدول مندلیف به عنوان عناصر اولیه جهان(هوا:نیتروژن، اکسیژن، کربن دی اکسید، هیدروژن؛آب:دو مولکول هیدروژن و یک ملکول اکسیژن؛خاک:آهن، روی، مس و منگز و…) وجود دارند همه از ارکان اصلی که بعد به آنها اشاره خواهیم کرد به وجود آمده اند توسط دیمیتری ایوانوویج مندلیف کمتر کسی را می توان یافت که از عناصر اصلی و اولیه جهان خبر داشته باشد. حکمای پزشکی قدیمی جهان[خصوصا دو پزشک معروف جهان:ابو علی سینا و جالینوس بزرگ]بر این باور بودند که جهان دا چهار رکن اصلی و عناصر بسیط و غیرقابل تجزیه تشکیل شده است. انها اعتقاد داشتند که مواد تشکیل دهنده جهان و انسان چهار چیز است به نام های:آتش، هوا، آب، خاک. دکتر جمشید خدادادی می گوید: باید دانست که جسم انسان و دیگر جانوران، همه از آتش، هوا، آب، خاک فراهم آمده ماده همه هستی از این چهار عنصر است و آنرا به عربی ارکان اربعه می گویند.

مرجع:

عناصر چهارگانه

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :