چقدر طول می کشد بدن یک انسان مرده تجزیه شود؟ |
حدود 4 ماه طول می کشد که همه ی بافت های نرم بدن یک انسان مرده در دمای 10 درجه ی سانتیگراد تجزیه شوند و اسکلت آن باقی بماند.

آکاایران: بدن انسان در واقع از مواد مختلفی تشکیل شده است که جنس، مقاومت و ترکیب هر کدام از آن ها با هم متفاوت بوده و این باعث می شود پس از مرگ با سرعت های مختلفی تجزیه شوند. همچنین سرعت تجزیه شدن وابستگی بسیار زیادی به نحوه ی مرگ و شرایط محیطی دارد. در واقع حدود ۴ ماه طول می کشد که همه ی بافت های نرم بدن یک انسان مرده در دمای ۱۰ درجه ی سانتیگراد تجزیه شوند و اسکلت آن باقی بماند. همچنین بسته به شرایط (حیوانات، دما، میزان اسیدی بودن خاک، مواجهه با هوا و …) اسکلت انسان می تواند یک تا چند سال باقی بماند.

آکاایران: چقدر طول می کشد بدن یک انسان مرده تجزیه شود؟ |

What happens to your body after you die?

.

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :