عمر زمین - آکا
روزی که انسان برای نخستین بار شروع,برای انسان دارای معنا,چندان دور نبود,آغاز آن چندان,مفهوم زمان تقریبا,بوده,سال,گذشت

عمر زمین

از روزی که انسان برای نخستین بار شروع به نوشتن افکار خود کرد، پیوسته نگران موقعیت خود در عالم لایتناهی بوده است. لیکن تا سال ۱۷۸۸ و نوشته های جیمز هاتن، مفهوم زمان تقریبا" نامحدود، تنها برای انسان دارای معنا بود و زمین صرفا" در یک چارچوب موقتی مورد نظر قرار می گرفت. در اندیشه ی انسان قرون وسطی، زمین از نظام بسته ای تشکیل می شد که از آغاز آن چندان وقتی نمی گذشت و عاقبت آن هم چندان دور نبود.

● تاریخچه ی تخمین عمر زمین

از آنجایی که زمان غیر قابل لمس است، تصور ابعاد زمان نیاز به بصیرت ذهنی داشت که طبیعت گرایان قرن هفدهم قادر به پذیرش آن نبودند؛ بنابراین نگرش قرون وسطایی کوتاه بودن زمان دنیوی هم چنان باقی ماند.

محققین مسیحی آن زمان بطور کلی می پنداشتند که سن زمین در حدود ۶۰۰۰ سال است، رقمی که بر اساس قبول نوشته های باستانی عبرانی برقرار است.

● سیر تحولی و رشد

تخمین عمر زمین از مدت های بسیار طولانی فکر دانشمندان را به خود مشغول کرده بود. دانشمندان مختلف سعی داشتند با روش های مختلفی سن کره ی زمین را تخمین بزنند که از آن جمله می توان تخمین عمر زمین را بر اسا س شوری آب اقیانوس ها و محاسبه ی میزان رسوب گذاری ذکر کرد.

در سال ۱۸۹۷، فیزیکدان معروف «لرد کلوین» (Lord Kelvin) قدمت و عمر زمین را به این صورت تعریف نمود که زمین در ابتدا به حالت مذاب بوده و بعد سرد شده است.

وی هم چنین اظهار نظریه هایی را بر اساس فرضیه هایی در مورد منشأ و مبدا حرارت خورشید به عمل آورد و ادعا کرد زمین سنی در حدود ۲۰ الی ۴۰ میلیون سال دارد.

در اوایل قرن بیستم ، «رادرفورد» (Ruther Ford) و «هولمز» (Holmes) در انگلیس و «بولتوود» (Boltwood) در آمریکا دریافتند که تجزیه ی عناصر ناپایدار جهت تولید ایزوتوپ های رادیوژنیک می توانند برای تعیین سن کانی ها و سنگ های پوسته ی کره ی زمین مورد استفاده قرار گیرند.

ولی روش ها و تکنیک های تحلیلی در آن زمان آن قدر دقیق نبود که بتواند مقدار ایزوتوپ های رادیوژنیک موجود در سنگ ها را تعیین نماید.

در نتیجه منحصرا" بعد از سال ۱۹۵۰ که اسپکترومتر (Spectrometer) اختراع گردید، تعیین سن سنگ ها به طریق ایزوتوپی معمول گردید؛ از این مقاله سعی می شود تا روش هایی را که از ابتدا برای برآورد عمر زمین مورد استفاده قرار گرفته مورد بحث قرار دهیم و در نهایت به روشی که امروزه استفاده می شود و دقیق تر است، اشاره کنیم.

● تخمین عمر زمین بر اساس شوری آب اقیانوس ها

در سال ۱۷۱۵ «ادموند هالی» (Edmond Halley) ، منجم انگلیسی، این مطلب را پیش کشید که سن زمین را می توان از روی مقدار شوری آب اقیانوس ها محاسبه کرد.

عملا" نقشه این بود که مقدار شوری آب دریاها را با دقت تمام محاسبه و سپس عمل را ده سال بعد تکرار کنند، با محاسبه ی مقدار ازدیاد شوری آب در هر ده سال می توان زمان لازم برای تحصیل شوری آب فعلی را از آب های شیرین اولیه به دست آورد. اگر هم چنین آزمایشی انجام شده باشد، هیچ ازدیادی در شوری آب اقیانوس ها دیده نشد.

در اواخر قرن نوزدهم بعضی محققان با تجدید نظر در روش فوق و با تجزیه ی شیمیایی آب رودخانه ها، مقدار سدیم اضافه شده به دریاها در هر سال توسط رودخانه های دنیا را محاسبه کردند.

با دانستن حجم تقریبی آب اقیانوس های امروزی و فرض این که آب اقیانوس های اولیه شیرین بوده است و میزان ازدیاد سدیم توسط رودخانه های امروزی میانگینی برای تمام زمان زمین شناسی است، آن ها زمان لازم برای تحصیل غلظت سدیم و شوری امروزی را محاسبه کردند.

سرانجام نتیجه گیری کردند که از روز اولی که آب برای نخستین بار بر روی سطح زمین متراکم شد، ۹۰ میلیون سال می گذرد.

امروزه ما می دانیم که تخمین هالی از سن اقیانوس های زمین به مراتب کمتر از سن واقعی آن هاست. دلیل عمده ی آن هم این است که او تعویض سدیمی را که میان آب دریا و سنگ های پوسته ی کره زمینی صورت می گیرد، بسیار ناچیز می پنداشت.

● تخمین عمر زمین بر اساس میزان رسوب گذاری

هر که سنگ های رسوبی را مطالعه کرده باشد، می داند که طبقه ای ضخیم از ماسه سنگ می تواند در عرض یک روز ته نشین شود یا لایه ی نازک گل رسی که روی آن قرار می گیرد ممکن است برای ته نشین شدن به ۱۰۰ سال زمان نیاز داشته باشد و سطح طبقه بندی میان آن ها ممکن است نماینده ی مدت زمانی بیش از مجموع آن ها باشد.

برای ضخامت معینی از طبقات رسوبی، میانگینی برای میزان رسوب گذاری وجود دارد. اگر تغییرات مهمی در شرایط محیط رسوبی رخ ندهد و فرسایش نیز در امر رسوب گذاری وقفه ایجاد نکند، ضخامت طبقات کم و بیش متناسب با زمان سپری شده خواهد بود.

زمین شناسان اواخر قرن نوزدهم تصور می کردند که می توانند در صورت تخمین میزان ته نشست در محیط های رسوبی امروزی ، زمان مشخص شده توسط واحدهای سنگ های قدیمی مشابه را نیز معین کنند.

آن ها هم چنین تصور می کردند که در صورت تعیین ضخامت کل طبقات رسوب کرده در گذشته، خواهند توانست کل زمان زمین شناسی طی شده را تخمین بزنند.

● تخمین عمر زمین بر اساس سرد شدن کره ی زمین

در بسیاری مناطق درجه ی حرارت معادن عمیق ازدیاد محسوس و یکنواختی را بر حسب ازدیاد عمق نشان می دهد. این افزایش حرارت نشان می دهد که دما از درون گرم زمین به طرف قسمت سرد خارجی آن جریان دارد و از پوسته ی زمین متصاعد می شود.

این اتلاف گرما قابل اندازه گیری است و منطق « کلوین » (Kelvin) استدلال می کرد که اگر زمین با از دست دادن حرارت، تدریجا" در حال خنک شدن است، پس در زمان گذشته می بایست گرم تر بوده باشد.

کلوین این پدیده را به صورت اتلاف حرارت از یک حالت مذاب اولیه در نظر گرفته بود و با مطالعه ی میزان جریان حرارت امروزی نشان داد که از نظر زمان زمین شناسی، مسلما" مدت زیادی از زمانی که زمین در حالت مذاب بوده، نگذشته است.

این زمان ظاهری تبلور پوسته جامد زمین، حداکثر قدرت ممکن را برای حیات، آن گونه که ما می شناسیم مشخص کرد.

عدم دسترسی به جزئیات مربوط به نقطه ی ذوب سنگ ها و هدایت گرما تحت شرایط حرارت و فشار زیاد، مانع ارزیابی دقیق زمان تبلور می شد؛ لیکن مدت تعیین شده بسیار کم بود. بر این اساس زمانی که کلوین بدست آورده بود، ۱۰۰ میلیون سال بود.

● مواد رادیواکتیو

بعضی از مواد معدنی دارای خاصیت رادیواکتیو هستند؛ بدین معنی که از خود سه نوع اشعه خارج می سازند.

اشعه ی خارج شده یا دارای بار الکتریکی مثبت است؛ که در این صورت به نام پرتو آلفا خوانده می شود و یا دارای بار اکتریکی منفی است که اشعه ی بتا خوانده می شود.

نوع سوم اشعه که نزدیک به اشعه ی ایکس است؛ از نظر الکتریکی خنثی است و به نام اشعه ی گاما خوانده می شود.

در اثر صدور این ذرات ، به مرور جسم به مواد دیگر تبدیل می شود.

مدت زمانی را که جهت نصف شدن اتم های اولیه لازم است؛ به نام زمان نیم عمر می خوانند.

زمان نیم عمر اجسام مختلف، متفاوت است و از چند ثانیه تا چند میلیارد سال تغییر می کند.

سنگ های تشکیل دهنده ی زمین معمولا" حاوی یک یا چند ماده رادیواکتیو نظیر اورانیوم، رادیوم، توریوم و پتاسیم و... هستند.

با در دست داشتن سرعت تجزیه و اندازه گیری مقدار اولیه و ماده ی تبدیل شده ی موجود در نمونه، می توان زمانی را که از تجزیه ی نمونه می گذرد به دست آورد و بر اساس همین روش است که سن زمین تعیین شده است.

● تخمین سن زمین بر اساس سنگهای آسمانی

قسمت اعظم و در ضمن قدیمی ترین بخش تاریخ زمین شناسی را بخش پرکامبرین تشکیل می دهد که معمولا" از نظر سنگ شناسی مشخص است و می توان سنگ های متعلق به آن را را تشخیص داد.

آزمایشات مختلف بر روی سنگ های این بخش، اعداد متفاوتی را به دست داده که کمترین آن ها ۶۰۰ میلیون سال و بیشترین آن ها ۳.۵ میلیارد سال است.

اگر تصور کنیم که پرکامبرین از ۳.۵ میلیارد سال پیش شروع شده، زمان تشکیل زمین مسلما" از این عدد بیشتر است و بنابراین برای تعیین سن زمین از عوامل دیگر نیز بایستی کمک گرفت.

یکی از این عوامل، سنگ های آسمانی است. از آ ن جا که مطابق تمام نظریات موجود، تشکیل زمین و سایر سیارات منظومه ی شمسی هم زمان بوده است؛ با تعیین سن این سنگ ها می توان سن واقعی زمین را به دست آورد.

حداکثر سنی که تا به حال برای سنگ های آسمانی به دست آمده ۴،۶ میلیارد سال بوده است.

یکی دیگر از عواملی که به تعیین سن زمین کمک می کند، نمونه هایی است که از ماه گرفته شده و بر اساس تجزیه نمونه های مذبور عددی نظیر عدد فوق برای آن ها حاصل شده است. بدین ترتیب می توان عدد ۴،۶ میلیارد سال را برای سن زمین در نظر گرفت.
  
 
علوی
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :