وارونگی سرعت و لایه نازک در برداشت های لرزه ای - آکا
لایه نازک در برداشت های لرزه,لایه به عنوان اولین رسید ثبت,خواهد ماند,سرعت,مشکل,src=,نظری,alt=

مشکل وارونگی سرعت و لایه نازک در برداشت های لرزه ای

در یک مدل زمین چند لایه ای وقتی که ضخامت لایه ای از حد نظری کو چک تر باشد سیگنال های شکست مرزی از آن لایه به عنوان اولین رسید ثبت نخواهند شد. و لایه پنهان خواهد ماند.

 این پدیده به نام زون کور شناخته می شود. اگر در مدل زمین چند لایه ‘ سرعت در لایه ای کمتر از سرعت بالایی و پایینی باشد‘ هیچ نوع رسید شکست مرزی از آن لایه به سطح زمین نخواهد آمد‘ چنین حالتی را پدیده وارونگی سرعت می نامند و لایه ای که این پدیده در آن رخ خواهد داد. در این بررسی نشان داده می شود که از رسیدهای تأخیری مانند بازتاب فوق بحرانی برای تشخیص و تعیین پارامترهای زون کور می توان استفاده کرد. همچنین نشان داده می شودکه درصورت وجود ناهمواریهایی در سطح شکنا‘ و با تعیین فاصله افقی بین اثرات این ناهمواریها روی منحنی زمان مسافت می توان وجود یا نبود لایه مخفی را تشخیص داده و پارامترهای آن را محاسبه کرد.
  
 
مجله فیزیک زمین و فضا
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :