بررسی منابع آب زیرزمینی در درز و شکافها - آکا
مناطق گسلی شمال تهران مورد بررسی قرار گرفته,بررسی منابع,مطالعه مناطق دارای,زیرزمینی می باشد,زیرزمینی,شکافها,شکاف همراه,src=

بررسی منابع آب زیرزمینی در درز و شکافها


از جمله مباحث مهم در بررسی های ژئو الکتریک‘ تعیین محل و مطالعه کمیت و کیفیت منابع آبهای زیرزمینی می باشد. در این مطالعه مناطق دارای درز و شکاف همراه با آب در مناطق گسلی شمال تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

 با شناخت و بازدیدهای اولیه زمین شناسی‘ محل تقریبی گسله ها یا محدوده خرد شده اطراف آنها مشخص و سپس با استفاده از روشهای ژئوفیزیکی پروفیل هایی عمود بر گسل انتخاب شد. ازجمله روشهای مفید‘ آرایه مربعی برای مقاومت ویژه و قطبش القایی انتخاب شد که با بررسی داده های دو روش و تفسیر و تحلیل آنها می توان نواحی مورد نظر را شناسایی کرد. در آرایه مربعی‘ با اندازه گیری دو مقدار مقاومت ویژه طولی و عرضی و همچنین محاسبه مقاومت ویژه متوسط‘ ضریب ناهمسانگردی و سپس رسم آنها برحسب فواصل اندازه گیری‘ مناطق دارای شکستگی و منابع آب زیرزمینی همراه با آن بطور کیفی تشخیص داده شد. همچنین دراین آرایه با محاسبه مقدار متوسط بارپذیری و رسم آنها برحسب فواصل اندازه گیری به وجود مناطق آبدار و دارای شکستگی پی برده شد. بوسیله داده های مربوط به مقاومت ویژه و قطبش القایی آرایه مربعی بکار رفته‘ محل بی هنجاری با محل چاه تطبیق داده شده است.
  
 
مجله فیزیک زمین و فضا
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :