پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت قاین - آکا
سطح آب زیرزمینی دشت,پیش بینی,زمینه مورد بررسی قرار گرفته,سطح آب زیرزمینی می باشد,منابع اهمیت خاصی پیدا,مسأله استفاده و مدیریت بهینه,دهه های اخیر با توجه به مشکل

پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت قاین


در دهه های اخیر با توجه به مشکل کمبود منابع آبی ، مسأله استفاده و مدیریت بهینه از این منابع اهمیت خاصی پیدا کرده است. یکی از مواردی که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است، تهیه مدل پیش بینی کننده نوسانات سطح آب زیرزمینی می باشد.

 وجود چنین مدلهایی باعث می گردد که مدیریت و تصمیم گیریهای مربوط به بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی با دقت بیشتری انجام گردد و در نتیجه به مدیریت بهینه منجر شود. نوسانات موجود در سطح آب زیرزمینی ناشی از عوامل مختلفی است که از جمله آنها، عوامل آب و هوایی(حرارت، میزان بارندگی، تبخیر)، میزان تخلیه و تغذیه از سفره و... می باشند. در این مقاله با استفاده از قابلیت های روش تحلیل سری های زمانی و بر اساس هیدروگراف ۱۰ ساله (از سال ۷۶تا ۸۷) دشت قاین ، مدل ARIMA(۱,۱,۱)(۲,۱,۱)۱۲ جهت پیش بینی نوسانات سطح آّب زیرزمینی دشت قاین به مدت ۲ سال تهیه گردید و نتایج آن ارائه شد. مقایسه مقادیر محاسبه شده با استفاده از رابطه سری زمانی با داده های مشاهداتی از طریق معیار ارزیابی خطا، صحت و دقت مدل تعیین شده را تایید نمود.

ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :