کاربرد آنالیز حساسیت برای ارایه مدل هایی ساده از کره زمین - آکا
کاربرد آنالیز,برای,src=,باشد,alt=,ارایه مدلی مناسب,ارایه مدل هایی,ارایه مدل

کاربرد آنالیز حساسیت برای ارایه مدل هایی ساده از کره زمین


تحلیل خواص مکانیکی کره زمین به عنوان یک سیستم مکانیکی، نیازمند ارایه مدلی مناسب و ساده از آن می باشد.

 مدل هایی که براساس سرعت امواج حجمی برای زمین ارایه شده اند، خواص زمین را بر حسب عمق به صورت تابعی نقطه ای بیان می کنند و از این رو، استفاده از آنها به عنوان مدل زمین در محاسبات مورد نیاز مهندسی، بر حجم محاسبات می افزاید و رسیدن به پاسخ مناسب را دشوار می سازد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از آنالیز حساسیت چند مدل ساده و قابل استفاده ارایه شود که قیود مهم جرم، گشتاور اینرسی و پریود اولین نوسان آزاد زمین را ارضا کنند.

برای رسیدن به این هدف، ابتدا فرم اجزای محدود مسایل تقارن محوری بیان شده، سپس رابطه مبین آنالیز حساسیت برای مقادیر ویژه نسبت به چگالی المان ها استخراج گشته که از آن، برای یکسان کردن پریود اول ارتعاشات مدل های پیشنهادی با پریود مواد اول کره زمین استفاده شده است. این مدل ها که با استفاده از برنامه کامپیوتری، اصلاح گشته و با مدل اندرسون مقایسه شده اند، مطابقت خوبی را نشان می دهند.
  
 
پایگاه اطلاعات علمی
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :