معرفی مدل هایی برای پیش بینی رشد حجم خندق - آکا
پیش بینی رشد حجم,معرفی مدل هایی برای,منطقه سبب بروز اثرات تخریبی زیادی می گردد,سرخ آباد واقع,قرار گرفته,تحت تاثیر,src=,وسیعی

معرفی مدل هایی برای پیش بینی رشد حجم خندق


وقوع فرسایش خندقی در یک منطقه سبب بروز اثرات تخریبی زیادی می گردد. در حوزه آبخیز سرخ آباد واقع در شهرستان سواد کوه مازندران، گستره وسیعی از آبخیز تحت تاثیر خندق ها قرار گرفته است.

 در این تحقیق رشد حجمی ۱۴ خندق و عوامل محیطی موثر بر میزان رشد طی دو دوره شش ماهه (یک سال) ارزیابی شد. در ابتدا نقش برخی ویژگی های مورفومتری خندق در رشد حجمی خندق بررسی و سپس میزان دخالت متغیرهای محیطی در رشد حجمی خندق با استفاده از رگرسیون چند متغیره برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد حجمی خندق ها تقریبا در همه موارد با افزایش طول خندق و ارتفاع هدکت افزایش می یابد. همچنین بر اساس مدل های رگرسیونی معرفی شده در این تحقیق مشخص گردید که متغیرهایی نظیر بارش بیش از ۱۰ میلیمتر در ۲۴ ساعت، سطح آبخیز بالادست خندق، میزان املاح محلول خاک و درصد رس خاک در محل تشکیل خندق نقش مهمتری در رشد حجمی خندق دارند.
  
 
پایگاه اطلاعات علمی
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :