بسیج همگانی برای ساختن شهری زیبا - آکا
زیباسازی شهرها موضوعی مهم,کاربردی و ضروی می باشد که برای نیل به آن,همواره تلاشهای گسترده ای صورت میگیرد اما نتیجه ی دلخواه به دست نمی آید,به همین خاطر است که رس

آکایران :زیباسازی شهر

آکاایران: بسیج همگانی برای ساختن شهری زیبا

موضوع شهر

5) شبکه های دسترسی

این کاربری بعد از کاربری مسکونی، بیش ترین سطح اشغال را در محدوده ی بافت فیزیکی شهر به خود اختصاص داده است. بیش ترین نمایش زیبایی از محیط شهری در مسیر حرکتی شبکه های دسترسی امکان پذیر خواهد بود؛ لذا شبکه های دسترسی به طور عمده نقش نمایش زیبایی شهر را دارند. این نقش در بدنه ها ( شامل نمای کاربری های مختلف) و در ارتباط با برش های عرضی و طولی معابر نمایان خواهد بود.

 

از مطالب عنوان شده این گونه می توان برداشت نمود که به منظور ارتقای فرهنگ زیباسازی در میان شهروندان، توجه به امر سیاست گذاری، برنامه ریزی، طراحی و ضمانت اجرایی توسط مسئولان مربوطه با تأکید بر مشارکت مستقیم شهروندان ضروری خواهد بود. ضمن این که میزان مشارکت شهروندان بستگی به میزان آگاهی آن ها نسبت به وظایف خود دارد که در این ارتباط نقش رسانه ها جهت آموزش شهروندان، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

 

فرهاد محلاتی

کارشناس ارشد معماری و شهرسازی

محیط شهر تبیان

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :