راهکارهای حفاظت در برابر تابش - آکا
بسیاری از کشورها استانداردهای حفاظت در برابر تابش خود را براساس توصیه های کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر تابش (ICRP) فرموله می کنند,

مبانی

بسیاری از کشورها استانداردهای حفاظت در برابر

فعالیت هایی که موجب پرتوگیری ,تابش,کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر تابش,حدهای مجاز ورود مواد پرتوزا به بدن,مقالات فیزیک

پرتوکاران

حدهایی برای کلیه حالات شغلی شامل حوادث و داوری های غلط در کار تأسیسات و تعمیر و نگه داری طراحی شده یا طراحی نشده و باز کردن تأسیسات هسته ای به کار می رود.

 

(الف) اثرات قطعی 

حدهای سالیانه پرتوکاران عبارتند از mSv150 برای چشم و mSv500 برای پوست.

(ب) اثرات احتمالی

حدهای دز براساس کل زیان های تخمینی به سرطان کشنده، سرطان غیرکشنده و مشکلات ارثی می باشد. مطابق آن :

•         دز مؤثر به فرد در کل عمر کاری وی نباید از Sv1 تجاوز نماید.

•          آهنگ انتقال رادیواکتیو

 دز کل مؤثر از کلیه چشمه ها، داخلی یا خارجی نباید از حدهای مشخص شده به وسیله ICRP تجاوز نماید. در صورت ورود به بدن شیمی رادیوایزوتوپ ها نقش ایفاء نمـوده و بعضی از آن ها همچون Sr90 و Pu239 در استخوان تمرکز نموده درحالی که بعضی دیگر از رادیوایزوتوپ ها همچون Cs137 در کل بدن پخش می شوند. فاکتور های توزین بافت، نیمه عمرهای دفع فردی در حالت توزیع در بافت یا بافت های ویژه مورد بررسی قرار می گیرند. 

با غلظت در حالت جریان Sr90 در آب می توان فرض نمود که فرد 2/2 لیتر آب در روز می نوشد. به همان صورت برای غلظت هوای لازم می توان فرض نمود که یک فرد 20 لیتر در دقیقه هوا تنفس می کند و به مدت 2000 ساعت برسال پرتوگیری می نماید.

 

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :