مبانی و مفاهیم بنیادی انرژی - آکا
در ادبیات فنی فارسی تعریف خاصی از انرژی تحت عنوان «انرژی توانایی انجام کار است» ارائه شده و در سطح جامعه رایج است,این تعریف از دقت کافی برخوردار نیست و کار تنها

در ادبیات فنی فارسی تعریف خاصی از انرژی تحت عنوان «انرژی توانایی انجام کار است» ارائه شده و در سطح جامعه رایج است. این تعریف از دقت کافی برخوردار نیست و کار تنها شکل مشخصی از انرژی است.

لذا شکل خاصی از انرژی نمی تواند جامعیت انرژی را منعکس سازد. تعریف دقیق انرژی توسط ماکس پلانک ارائه شده و آن عبارت است از: «انرژی استعداد تاثیر گذاری خارجی  یک سیستم است.»

هرگونه سیستمی و هر شیئی دارای مقدار معینی انرژی است ولی مهم اشکال متنوع و مختلف تظاهر انرژی است که بصورت جرم، نور، حرکت و غیره بروز پیدا می کند. مقدار معینی انرژی ممکن است دارای ارزش و کیفیت متفاوت باشد.

اشکال انرژی

تمام اشکال انرژی در دسترس را می توان به عنوان انرژی ذخیره شده یا انرژی گذرا دسته بندی کرد. مثالهای انرژی ذخیره شده عبارتند از : انرژی شیمیایی سوختهای فسیلی، انرژی داخلی یک ماده، انرژی پتانسیل مربوط به موقعیت یک جرم در یک میدان نیرو، از قبیل میدان گرانش زمین یا یک میدان الکترواستاتیکی. انرژی گذرا، انرژی انتقال یافته بین یک سیستم و محیط آن است. حرارت و کار به عنوان انرژیهای گذرا در مورد تبدیل انرژی حرارتی به شمار می روند.

 

انرژی در اشکال مختلفی ظاهر می شود :

-        انرژی تشعشع الکترومغناطیسی

-        انرژی شیمیایی ( انرژی واکنش شیمیایی)

-        انرژی هسته ای ( انرژی اتصال هسته)

-        انرژی مکانیکی ( انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی، کار)

-        انرژی داخلی

-        انرژی حرارتی (گرما)

-        انرژی الکتریکی

 

هر شکلی از انرژی می تواند به هر شکل دیگری از آن تبدیل شود.و حوزه تبدیل انرژی می تواند کامل یا جزئی باشد. انرژی مکانیکی، شیمیایی و الکتریکی می تواند به طور کامل به انرژی حرارتی تبدیل شود( گرما) در حالی که تبدیل حرارت به انرژی مکانیکی فقط به صورت جزئی است و در یک سیستم تبدیل مثل یک توربین یا موتور احتراق داخلی با استفاده از یک سیال عامل ( گاز، بخار) و با تغییر چرخه ای حالت آن اتفاق می افتد. راندمان این تبدیل انرژی بستگی به تفاوت دما بین سیال عامل سیستم و محیط آن دارد. راندمانهای معمول در نیروگاههای زغال سنگی % 44- 38 و در موتورهای احتراق داخلی و توربینهای گازی  %32 تا %40 است.

در تولید، تبدیل و به کارگیری انرژی، از واژه هایی چون منابع انرژی متداول و غیر متداول، انرژی اولیه و ثانویه و انرژی آماده، و انرژی مفید استفاده می شود. منابع انرژی متداول عبارتند از: سوختهای فسیلی (زغال سنگ، لینیت، تورب و زغال سنگ نارس)، سوخت نفتی، گاز طبیعی، و چوب و همچنین انواع سوخت تولیدی مصنوعی از قبیل گاز زغال سنگ، گاز مایع، کک، چار و نیز مواد زائد قابل احتراق . منابع انرژی قابل احیا ( که همچنین غیر متداول  و جایگزین نامیده  می شوند) عبارت هستند از انرژی خورشیدی، باد، آب، حرارت مربوط به زمین، موج و جزر و مد و انرژی مربوط به جسم زنده. یک

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :