فوتون ها، الکترون ها و اتم ها – قسمت چهارم
اثر فوتوالکتریک - قسمت سوم فرضیه ی فوتونی اینشتین، ایرادات مطرح شده بر علیه نظریه ی موجی در اثر فوتوالکتریک را بدین گونه برطرف کرد: • اثر فتوالکتریک هر جسمی

آکاایران: اثر فوتوالکتریک – قسمت سوم

فرضیه ی فوتونی اینشتین، ایرادات مطرح شده بر علیه نظریه ی موجی در اثر فوتوالکتریک را بدین گونه برطرف کرد:

• اثر فتوالکتریک هر جسمی با گسیل فرکانس مشخصی از موج انجام می شود. اگر فرکانس موج برای جسم خاصی کمتر از حد معین باشد، که به آن بسامد قطع می گویند، اثری از فتوالکتریک مشاهده نخواهد شد. اما طبق قوانین الکترودینامیک کلاسیک، موج با برخورد به صفحه فلزی مقداری انرژی به آن منتقل می کند و به مرور زمان این انرژی انباشته می شود تا اینکه انرژی مورد نیاز برای گسیل الکترون فراهم شود. اما در آزمایشگاه خلاف آنچه که در فیزیک کلاسیک گفته شد، روی می دهد، یعنی گسیل موج با فرکانس کمتر از حد معین به فلزی هرگز پرتو کاتدی منتشر نمی کند.

• بسامد آستانه، برای هر فلز، مقدار معینی دارد.

• در صورتی که بسامد نور تابیده شده از بسامد آستانه بیشتر باشد، افزایش شدت نور تابیده شده باعث افزایش شدت جریان می شود. یعنی تعداد فوتوالکترون ها افزایش می یابد. اما به کار بردن نوری با بسامد بالاتر باعث افزایش شدت جریان نمی شود. در واقع اگر شدت نور دو برابر شود، تعداد فوتون ها نیز دو برابر می شود و لذا تعداد فوتوالکترون های گسیلیده نیز دو برابر می شود و انرژی جنبشی فوتوالکترون ها برابر با -φ است که به بسامد نور و تابع کار ماده بستگی دارد و وابسته به شدت نور نمی باشد.

• انرژی جنبشی فوتوالکترون ها، رابطه ی خطی با بسامد داشته، اما مستقل از شدت نور فرودی است.

• الکترون ها بدون تأخیر زمانی، گسیل می شوند و این با نظریه ی ذره ای نور مطابقت دارد

بدیهی است که بیشینه ی انرژی جنبشی، با افزایش بسامد افزایش می یابد و یک رابطه ی خطی بین بسامد و بیشنیه ی انرژی جنبشی وجود دارد.

آکاایران: فوتون ها، الکترون ها و اتم ها – قسمت چهارم

ملاحظه می کنید که شیب این منحنی، برابر با ثابت پلانک است و محل تلاقی با محور افقی، همان بسامد قطع یا آستانه است. عرض از مبدأ آن نیز منفی تابع کار است.

بسامد آستانه طبق رابطه ی زیر به تابع کار مربوط می شود:

νc = φ/h

لذا

c = c/νc = c/(φ/h) = hc/φ λ

که در آن C سرعت نور است. برای فلز معینی که کاتد از آن ساخته شده است، ولتاژ توقف را می توان برای هر یک از مقادیر بسامد اندازه گرفت. بر اساس رابطه ی اثر فوتوالکتریک، نمودار ولتاژ توقف به صورت تابعی از بسامد، خط راست است.

به کمک این نمودار می توان هم تابع کار و هم اندازه ی h/c را مشخص کرد. پس از اندازه گیری بار الکتریکی الکترون توسط رابرت میلیکان در ۱۹۰۹، ثابت پلانک نیز به کمک این روابط قابل محاسبه شد. انرژی الکترون ها و تابع های کار را بر حسب الکترون ولت اندازه می گیرند که با چهار رقم بامعنی برابر است با ۱٫۶۰۲ ضرب در ده به توان منفی ۱۹ ژول و با همین میزان دقت، ثابت پلانک برابر است با ۴٫۱۳۶ ضرب در ده به توان منفی ۱۵ الکترون ولت بر ثانیه.

امروزه فرضیه ی فوتونی نه تنها برای نور مرئی، بلکه برای تمامی طیف الکترومغناطیسی به کار برده می شود. اکنون به دو نکته ی زیر توجه کنید:

• در فرایند فوتوالکتریک، فوتو ن ها جذب می شوند و این امر مستلزم آن است که الکترون ها در اتم ها یا جامدات مقید باشند، زیرا به دلیل پایستگی تکانه، الکترون واقعاً آزاد، نمی تواند در این فرایند فوتون را جذب کند.

• در نظریه ی اینشتین، فوتونی با بسامد ν دارای انرژی است. این فوتون، انرژی هایی که مضارب درستی از باشند را ندارد. و n فوتون با بسامد ν می توانند انرژی کل nhν داشته باشند.

در جدول زیر تابع کار برای چند عنصر ثبت شده است (بر حسب الکترون ولت). این مقادیر، تقریبی اند زیرا تابع کار در برابر ناخالصی ها بسیار حساس است. هر چه تابع کار بیشتر باشد، مینیمم بسامد لازم برای گسیل فوتوالکترون بیشتر است.

نام عنصر تابع کار نام عنصر تابع کار
آلومینیم ۴٫۳ نیکل ۵٫۱
کربن ۵٫۰ سیلیسم ۴٫۸
مس ۴٫۷ نقره ۴٫۳
طلا ۵٫۱ سدیم ۲٫۷

درباره ی فوتون، بیشتر درباره ی نور صحبت شده است. مفهوم کوانتش در همه ی گستره ی امواج الکترومغناطیسی، شامل امواج رادیویی، پرتو ایکس و امثال آن، به کار می رود. هر فوتون از هر موج الکترومغناطیسی دارای انرژیی است که از ضرب ثابت پلانک در بسامد به دست می آید. از این گذشته، بنابر نظریه ی  نسبیتی خاص، هر ذره ای که دارای انرژی است، حتی اگر جرم سکون آن صفر باشد، تکانه نیز دارد. جرم سکون فوتون ها صفر است. تکانه ی فوتون از تقسیم انرژی فوتون بر سرعت نور به دست می آید که نتیجه ی نهایی آن برابر است تقسیم ثابت پلانک بر طول موج. جهت تکانه ی فوتون، همان جهت حرکت موج الکترومعناطیسی است.

توجیه اینشتین با کلیه ی نتایج تجربی اثر فوتوالکتریک جور در می آمد. اما او به کوانتوم نور واقعیتی فیزیکی بخشید که در مقابل نتایجی قرار می گرفت که در ظرف صد سال درباره ی موجی بودن نور جمع شده بود. این تعارض، در مورد کشف های اخیر، در ارتباط با معادله های ماکسول که نور را نوعی موج الکترومغناطیسی می دانست، نیز وجود داشت. در مدت ده سال، برای بسیاری از فیزیک دانان مشکل بود که باور کنند توضیح اینشتین درباره ی اثرفوتوالکتریک چیزی بیش از یک ابزار ریاضی، بدون واقعیت فیزیکی، باشد. گذشته از همه چیز، نور چطور می توانست هم موج باشد و هم ذره؟ این دوگانگی موج - ذره، در نهاد فیزیک کوانتومی جدید است که در سال های دهه ی ۱۹۲۰ تثبیت شد و شالوده ی شناخت کنونی ما از دنیای زیراتمی را تشکیل داد. ماکسول ثابت کرد که نور موج است. اینشتین ثابت کرد که نور از فوتون ها تشکیل شده است و حق با هر دوی آن ها بود.

درستی کار اینشتین در مورد اثر فوتوالکتریک را چند آزمایش عالی توسط رابرت میلیکان آمریکایی که به انتشار مقاله ای در سال ۱۹۱۶ انجامید، ثابت کرد. این آزمایش ها از این جهت مهم بود که میلیکان، ابتدا به عنوان کسی که به شدت با ایده ی کوانتوم های نور مخالف بود، آن ها را شروع کرد و می خواست ثابت کند که اینشتین در اشتباه است. پس از ده سال تلاش، دریافت که حق با اینشتین است و مقدار دقیقی برای ثابت پلانک به دست آورد. پس از یک ربع قرن، میلیکان با پشیمانی اظهار داشت:

« من ده سال از عمرم را صرف آزمودن معادله ی ۱۹۰۵ اینشتین کردم و بر خلاف تمام انتظارتی که داشتم، مجبور شدم درستی بی چون و چرای آن را، به رغم منطقی نبودن، تأیید کنم.»

اینشتین در سال ۱۹۲۱ جایزه ی نوبل را به خاطر پیشگویی نظری اثر فوتوالکتریک دریافت کرد.

استفاده ها و تأثیرات اثر فوتوالکتریک

فوتودیودها و فوتوترانزیستورها

سلول های خورشیدی (برای استفاده از انرژی خورشیدی): دیودهای حساس نوری از شکل مختلف اثرفوتوالکتریک استفاده می کند ولی از ماده الکترون خارج نمی کند. در نیمه رساناها، نورِ حتی کم انرژی آن مانند فوتون های مرئی می توانند الکترون ها را از حالت والانس خود در بیاورند و به رسانایی برسانند، جایی که می توان آن [الکترون]را کنترل کرد و جریان الکتریکی با ولتاژی متناسب با شکاف نواری انرژی تولید کنند.

حس گرهای عکس

در روزهای اولیه ی تلویزیون لوله های دوربین عکاسی از اثرفوتوالکتریک استفاده می کردند و در تغییرات جدید بیش تر از فوتورساناها استفاده می شد. حس گرهای عکسی سیلیکون مانند سی سی دی ها برای عکاسی ها بسیار کاربرد دارد، آن ها بر پایه یک شکل دیگر از اثرفوتوالکتریک بنا شده اند که فوتون ها، الکترون ها را از نوار والانسشان در نیمه رساناه بیرون می کنند، و البته نه از خود جامد.

الکتروسکوپ ورقه ی طلایی

الکتروسکوپ های ورقه طلا برای شناسایی الکتریسیته ی ساکن طراحی شده اند. الکتروسکوپ ها در شرح اثر فوتوالکتریک بسیار مهم اند. بگذارید بگوییم که الکتروسکوپ دارای بار منفی است. الکترون هایی اضافی وجود دارند و ورقه ها از هم دور شده اند.  حال اگر ما یک نور با فرکانس بالا را روی کلاهک الکتروسکوپ بتابانیم، الکتروسکوپ خنثی می شود و ورقه ها می افتند. این به این علت است که فرکانس تابشی از فرکانس آستانه ی کلاهک بیش تر است.

فوتون های موجو در نور انرژی لازم را برای آزاد سازی الکترون ها دارند و بار منفی آن ها را کم تر کند. این یک راه برای خنثی کردن یک الکتروسکوپ دارای بار منفی است و اگر پیش تر برویم، دادن بار مثبت به آن. اگر تابش الکترومغناطیسی ما فرکانس کافی را برای آزاد سازی الکترون ها را نداشته باشد آن گاه هیچ گاه الکتروسکوپ خنثی نمی شود حتی اگر مدت زیادی هم نور را بر روی کلاهک بگیریم.

طیف بینی فوتوالکترون

از آن جایی که انرژی فوتوالکترون خارج شده برابر است با انرژی فوتون ورودی منهای تابع کار ماده یا همان انرژی پیوندی، تابع کار یک نمونه را می توان با بمباران کردن توسط  منبع تکفام اشعه ی ایکس یا منبع تابش فرابنفش و اندازه گیری انرژی جنبشی الکترون های خارج شده، مشخص کرد. طیف بینی فوتوالکترون در یک محیط خلا انجام پذیر است چون الکترون ها ممکن است توسط ملکول های هوا منحرف بشوند.

فضاپیما

اثرفوتوالکتریک موجب آن می شود که بدنه فضاپیما که در معرض نور خورشید است دارای بار مثبت شود. این می تواند به ده ها ولت برسد. این می تواند به یک مشکل بزرگ تبدیل شود و منطقه ی در سایه را دارای بار منفی کند(بالای چند کیلو ولت). عدم تعادل می تواند در طول ترکیبات حساس الکتریکی خنثی شود. الکتریسیته ساکن تولید شده توسط فوتوالکتریک توسط خودش محدود شده است. چون اشیا دارای بار الکتریکی زیاد الکترون هایش را کم تر از دست می دهد.

غبار های ماه

نور خورشید می تواند خاک ماه را دارای بار الکتریکی کند. آن گاه این گرد و غبار باردار شده به خاطر بارش از خودش دور می شود. این یک جور از خاک را آشکار می کند که به صورت یک مه تیره از دور نمایان می شود و وقتی که خورشید غروب کرد به صورت تابش تیره رنگی نمایان می شود. این مورد اولین بار در دهه ۱۹۶۰ معلوم شد. این جور فکر کردند که قطعات بسیار ریز تا ارتفاع چندکیلومتری بالا می رود و ذرات به محض این که باردار و خنثی می شوند به صورت فواره در می آیند.

دستگاه های دید در شب

فوتون ها یک آرسنیک گالیم را در دستگاه دید در شب مورد هدف قرار می دهند و موجب خروج فوتوالکترون می شوند. بعد این ها در یک آبشار از الکترون ها تقویت می شوند و موجب روشن شدن فسفر می شوند. در دوربین های فروسرخ از اثر فوتوالکتریک استفاده می شود. فوتون های وارد به حوزه ی دید دوربین، به یک ورقه برخورد کرده و فوتوالکترون هایی ایجاد می کنند. این الکترون ها از یک قرص نازک شامل میلیون ها کانال می گذرند.

جریانی که از هر کانال می گذرد، به روش الکترونیکی تقویت شده، سپس به صفحه ی حساسی برخورد می کنند که هر نقطه ی آن در اثر برخورد، درخشان می شوند. تصویر تشکیل شده بر صفحه ی حساس، که از ترکیب تعداد بی شماری نقطه ی درخشان به دست آمده است، شدتی هزاران بار قوی تر از تصویری دارد که با چشم تنها دیده می شود.

نویسنده: اسماعیل جوکار/ آکا ایران

منابع بیشتر: Photoelectric effect

فیزیک دانشگاهی، سرز و زیمانسکی – جلد چهارم

فیزیک جدید ۱،  نشر پیام نور

مکانیک کوانتومی ۱، نشر پیام نور، نوشته ی دکتر احمد آخوند و دکتر داوود افشار

فیزیک کوانتومی استفان گاسیوروویچ

لیزر، اصول و کاربردها، تألیف: ج. ویلسون – ج. ف. ب. هاوکز، ترجمه ی دکتر عباس بهجت

کتاب اینشتین، عمری در خدمت علم، نوشته ی مایکل وایت. جان گریبین

VN:F [1.9.22_1171]
please wait...
امتیاز: ۵٫۰ از ۵ (۷ نفر)
فوتون ها، الکترون ها و اتم ها - قسمت چهارم, ۵٫۰ out of 5 based on 7 ratings

مطالب مرتبط

  • فوتون ها، الکترون ها و اتم ها – قسمت اول
  • فوتون ها، الکترون ها و اتم ها – قسمت دوم
  • فوتون ها، الکترون ها و اتم ها – قسمت سوم
  • فوتون ها چگونه پایدار هستند؟


توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام "آکا ایران" و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :