سریع تر از نور، بحثی در باب نظریه ی اطلاعات – قسمت چهارم
بیگ بنگ: کار مایکلسون و مورلی، نیمی از مشکل نور را حل کرد که توضیح انتشار نور بدون استفاده از رسانه اتر برای حمل موج بود. اما هنوز گیر دیگری وجود داشت. اینبار

آکاایران: بیگ بنگ: کار مایکلسون و مورلی، نیمی از مشکل نور را حل کرد که توضیح انتشار نور بدون استفاده از رسانه اتر برای حمل موج بود. اما هنوز گیر دیگری وجود داشت. اینبار نوبت معادلات ماکسول بود. این معادلات در توصیف چگونگی رفتار میدان های الکتریکی و مغناطیسی و نور شاید مهم ترین دستاورد فیزیک در قرن نوزدهم بود. اما متأسفانه یک نقص اساسی داشت. معادلات ماکسول تنها برای ناظری که در حال سکون است، صادق اند و به وضوح در مورد چارچوب های مرجع متحرک به کار نمی آمدند.  میدان های الکتریکی شروع به تبدیل شدن به میدان های مغناطیسی می کردند و زمانی که ناظری متحرک، نیروهایی را که روی جسم اثر می کردند با هم جمع می کرد، اغلب اوقات پاسخ اشتباه به دست می آورد.

آکاایران: سریع تر از نور، بحثی در باب نظریه ی اطلاعات – قسمت چهارم

این مسئله منطقی به نظر نمی رسید. قوانین یکسان طبیعت باید بدون توجه به وضعیت ناظر به کار بروند. ناظری که در حال حرکت با یک قطار است و از معادلات ماکسول استفاده می کند تا دریابد ذره ای چگونه رفتار می کند، باید همان جوابی را به دست آورد که وقتی حرکت نمی کند.  این ایده که قوانین فیزیک به حرکت ناظر ربطی ندارند، اولین فرض از دو فرض اساسی نظریه ی نسبیت است. از طرفی گرچه قوانین نسبیت کاملاً سرراست و گویا هستند، با این حال پیچیده و ظریف هم هستند و کمی کار می برد تا ببینیم عالم چگونه ممکن است جور دیگری باشد.

مایکلسون و مورلی نشان دادند که حرکت زمین روی سرعت نور تأثیری نمی گذارد. اینشتین فرض کرد سرعت نور تحت تأثیر هیچ حرکتی قرار ندارد و از این منظر آزمایش مایکلسون و مورلی را توضیح داد. بدون توجه به آنکه چگونه حرکت می کنید، سرعت نور را همیشه ثابت است. با این حال، تا آنجا که از ظاهر امر بر می آید، این فرض کاملاً مضحک و نامعقول به نظر می رسد. اما چرا؟

فرض کنید در خیابانی راه می روید، ناگهان مگسی با بینی شما برخورد می کند، بعید است از شدت درد ناگهان خود را به عقب بکشید. یک مگس کوچک تنها می تواند با سرعت چند مایل در ساعت بال بزند و با در نظرگرفتن وزنش و بدون توجه به باقی شرایط، هنگام برخورد با شما فقط می تواند سبب بروز تأثیری جزئی شود. حال اگر در هنگام رانندگی مگسی با شیشه ماشین برخورد کند، پخش و پلا خواهد شد. در حد سرعت اتومبیل در بزرگراه، اگر آن حشره به صورت شما اصابت می کرد، احتمالاً به شما آسیب می رساند.

,ْgps,آلبرت اینشتین,اتساع زمان
پس حرکت شما روی نحوه ی درک تان از سرعت حشره تأثیر می گذارد. حرکت نسبی حشره زمانی که بی حرکت ایستاده اید با زمانی که در حال حرکت با اتومبیل هستید، متفاوت است. اگر حشره ای با سرعت ۱۰ مایل در ساعت حرکت کند، زمانی که شما ساکن هستید، با سرعت ۱۰ مایل در ساعت به شما اصابت می کند. اما اگر شما در حال حرکت با سرعت ۸۰ مایل در ساعت هستید، در اصل حشره با سرعت ۹۰ مایل در ساعت با شما برخورد می کند. اگر نسبت به جسمی حرکت کنید، سرعت شما با سرعت آن جسم جمع می شود و این مقدار است که سرعت حرکت نسبی شما به حساب می آید. همه چیز در دنیا اینطور عمل می کند.

به مثال دیگری توجه کنید:

افسر پلیسی را فرض کنید که باید با استفاده از سرعت سنج خود سرعتش را هنگام تعقیب راننده ای که بیش از سرعت مجاز می راند، تنظیم کند. ابزاری که او برای تشخیص سرعت چنین اتومبیلی استفاده می کند، اگر خودش در حال حرکت باشد، سرعت آن وسیله را درست نشان نمی دهد. فرض می کنیم سرعت اتومبیل راننده متخلف ۱۰۰ مایل در ساعت باشد. سه حالت وجود دارد:

 یک: افسر ساکن است. پس دستگاهش به وضوح و صحیح سرعت خودرو را ۱۰۰ مایل در ساعت ثبت می کند.

دو: افسر پلیس در مسیر ترافیک با سرعت ۶۰ مایل در ساعت در حال حرکت باشد. دستگاه اختلاف سرعت بین اتومبیل پلیس و راننده متخلف را یعنی ۴۰ مایل در ساعت ثبت می کند.

سه: افسر پلیس در خلاف جهت اتومبیل و با همان سرعت ۶۰ مایل در ساعت در حال حرکت است.  دستگاه جمع سرعت دو اتومبیل یعنی ۱۶۰ مایل در ساعت را ثبت می کند.

آنچه دستگاه سرعت سنج پلیس هنگام اندازه گیری سرعت آن اتومبیل نمایش می دهد، به چگونگی حرکت پلیس بستگی دارد. پس نتیجه اندازه گیری وابسته به چارچوب مرجع پلیس است. حال اگر به جای اتومبیل آن راننده متخلف از یک باریکه ی نور استفاده کنید. طبق نظریه ی ثبات سرعت نور اینشتین، افسر پلیس چه ساکن باشد چه در جهت باریکه ی نور و چه در جهت مخالف آن حرکت کند، هر سه سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه را ثبت می کنند.

چطور ممکن است سه ناظر با سرعت های مختلف که در جهت های گوناگون هم حرکت می کنند، یک مقدار را ثبت کرده و در یک زمان بر اساس اصل نسبیت، همه درست باشند؟ این مسئله امکا ن پذیر است و اتفاقاً بی تناقض است. سه ناظر همگی سرعت نور را اندازه می گیرند و هر سه هم اینکار را درست انجام می دهند. اندازه گیری های پیشرفته امکان به دست آوردن دقت های بسیار بالا را ممکن می سازند. فرقی نمی کند که سفینه ای به شما نزدیک می شود یا از شما فاصله می گیرد، چون سیگنالی که به سوی شما می فرستد، همیشه سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه دارد. پس چطور می شود که تناقضی وجود نداشته باشد؟

پاسخ در مفهوم سرعت و البته اطلاعات نهفته است. سرعت عبارت است از فاصله ی پیموده شده در یک مدت زمان مشخص. اما شما برای ثبت سرعت یک جسم، باید آن را به شکلی اندازه گیری کنید. لازم است اطلاعاتی درباره ی فاصله و مدت زمان گردآوری کنید. مثلاً با استفاده از متر و ساعت، ملاحظه کنید که یک جسم در مدت یک ثانیه تا کجا می رود. اگر سه افسر پلیس در حال اندازه گیری سرعت یک باریکه ی نور هستند، هر کدام به طور مستقل مشغول جمع آوری کاربردی اطلاعاتی درباره ی زمان و فاصله بر حسب نوار مترها و ساعت های خود هستند.

,ْgps,آلبرت اینشتین,اتساع زمان
تنها راه خلاصی از درک این تضاد ظاهری که حاصل دو فرضیه اینشتین است، عبارت است از این فرضی که ساعت ها و نوار مترها به نوعی تحت تأثیر حرکت قرار می گیرند. زمان و مکان نسبی هستند. آنها بسته به چارچوب مرجع شما تغییر می کنند. علاون بر این وقتی مفهوم زمان و مکان نزد شما تغییر می کند، بر نحوه ی اندازه گیری شما از سرعت هم تأثیر می گذارند.

 برگردیم به آن راننده ی متخلف. برای لحظه ای فرض کنید آن راننده متخلف یک پرتو نور است. سه پلیس در مسیرهای گوناگون آماده ثبت سرعت آن راننده هستند. یکی ایستاده و دو تای دیگر در جهات مخالف یکدیگر به سه پنجم یا ۰٫۶ سرعت نور، سرعت این راننده را اندازه می گیرند و همگی یک جواب به دست می آورند. ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه. چرا؟ چون هر پلیس باید زمان و فاصله را بسنجد و نوار مترها و ساعت های آنها همگی مختل می شود. وقتی پلیس ساکن به نوار مترش نگاه می کند، می بیند طول آن طبیعی است. وقتی ساعتش را نیز بررسی می کند، به نظرش تیک تاک آن منظم و معقول است. با این وجود اگر به آن دو پلیس دیگر هر کدام با سرعت سه پنجم سرعت نور حرکت می کنند، بنگرید، می بینید نوار مترهای هر کدام از آنها ۲۰ درصد آب رفته است. به علاوه ساعت ها کند شده اند. وقتی پلیس ساکن با ساعت خود ۱۰ ثانیه را می شمارد، متوجه می شود که ساعت های آن دو تای دیگر هر کدام تنها ۸ ثانیه گذشته است.

از نظر پلیس ایستاده، هنگام اندازه گیری سرعت نور، جواب درست را به دست آورده است. اما دو پلیس در حال حرکت اندازه گیری های اشتباهی انجام می دهند چون دریافت آنها از زمان و مکان به هم ریخته است. این اختلال در فضازمان و این تلقی که ساعت های آن دو پلیس متحرک کند شده و نوار مترهای شان کوتاه، هر سه اندازه گیری سرعت نور را به یک شکل ثبت می کنند. (توجه شود که اعداد درست هستند، هرچند ظاهرا اینطور نیست. ریاضیات به کار رفته برای تعویض دیدگاه ها را تبدیلات لورنتس می نامند و کمی پیچیده تر از جمع ساده تبدیلات سرعت های روزمره ای است که از آن ها استفاده می کنیم).

اما عجیب این است که هیچ کدام از دو پلیس متحرک در نظر خود متوجه آب رفتن نوار متر ی کند شدن ساعتش نمی شود. در واقع، وقتی هر کدام از این دو به نوار متر و ساعتش نگاه می کند، همه چیز در نظرش معمولی است. اما وقتی هر کدام به مال دیگری نگاه می کند، درمی یابد که نوار مترش آب رفته و ساعتش کند شده است. پس هر کدام از پلیس ها نوارمتر و ساعت به هم ریخته همکار خود را در «««به دست آوردن پاسخ صحیح از راه غلط مقصر می داند»»».

 شاید نوارمترهایی که آب شده اند و یا ساعت هایی که کند شده اند، به نظر مسخره باشد، اما چنین چیزهایی مشاهده شده اند. مثلاً فیزیک دانان ذرات، ساعت هایی را می بینند که همواره کند می شوند. برخی از ذرات زیراتمی مانند موئون یا تائو، خواهران سنگین تر الکترون، پیش از آنکه به طور خود به خود به ذرات پایدار دیگری متلاشی شوند، تنها زمان کوتاهی دوام می آورند. مثلاً موئون به طور میانگین در حدود دو میلیونیوم ثانیه دوام می آورد. البته در یک شتاب دهنده ذرات، یک موئون اغلب با سرعتی بیش از ۹۹ درصد سرعت نور حرکت می کند و نتیجه ساعت درونی آن نسبت به ساعت آزمایشگاه کند می شود. این بدان معنا است که موئون چیزی به مراتب بیشتر از آن زمانی دوام می آورد که اگر ساکن می بود.

گیرنده های GPS که سیگنال های ساعت را از ماهواره هایی که به دور زمین می چرخند دریافت می کنند، باید هنگامی که می خواهند موقعیت مان را اعلام کنند، از ساعت های نسبیتی استفاده نمایند. و البته در سال ۱۹۷۱ دو دانشمند، چهار ساعت اتمی را با استفاده از جت های تجاری دور پرواز به حرکت درآوردند. آن ساعت ها به خاطر سرعت نسبی آنها نسبت به زمین بعد از سفرشان با هم تطابق نداشتند. انقباض طول و اتساع زمان به انضمام چند اثر نسبیتی دیگر، همچون ازدیاد جرم در سرعت های بالا و یا کند شدن زمان در کنار جرم سنگین تر، همگی حقیقت دارند. آنها مشاهده شده اند و به طرز اعجاب انگیز با نسبیت اینشتین همخوانی دارند.

ادامه دارد »»»

VN:F [1.9.22_1171]
please wait...
امتیاز: ۵٫۰ از ۵ (۱۰ نفر)
سریع تر از نور، بحثی در باب نظریه ی اطلاعات – قسمت چهارم, ۵٫۰ out of 5 based on 10 ratings

مطالب مرتبط

 • ,ْgps,آلبرت اینشتین,اتساع زمان
  سریع تر از نور، بحثی در باب نظریه ی اطلاعات – قسمت اول
 • ,ْgps,آلبرت اینشتین,اتساع زمان
  سریع تر از نور، بحثی در باب نظریه ی اطلاعات – قسمت دوم
 • ,ْgps,آلبرت اینشتین,اتساع زمان
  سریع تر از نور، بحثی در باب نظریه ی اطلاعات – قسمت سوم
 • ,ْgps,آلبرت اینشتین,اتساع زمان
  تله پورت آنی اطلاعات با عبور از فیزیک کلاسیک!

,ْgps,آلبرت اینشتین,اتساع زمان

توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام "آکا ایران" و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :