نظریه ی نسبیت عام اینشتین
بیگ بنگ: نظریه ی نسبیت خاص اینشتین، شرحی است فراگیر از رفتار نور که به الکتریسیته و مغناطیس گسترش یافت. هدف بعدی اینشتین، ارائه ی نظریه ای فراگیرتر بود که گرانش

آکاایران: بیگ بنگ: نظریه ی نسبیت خاص اینشتین، شرحی است فراگیر از رفتار نور که به الکتریسیته و مغناطیس گسترش یافت. هدف بعدی اینشتین، ارائه ی نظریه ای فراگیرتر بود که گرانش را نیز شرح می داد. این نظریه ی نسبیت عام بود که در سال ۱۹۱۵ میلادی منتشر شد.

بنابر نظریه ی گرانش نیوتن، سیب به این علت بر سطح سقوط می کند که نیروی گرانش آن را رو به پایین می کشد. اما به گفته ی اینشتین، اگر سیب را در فضا و به دور از گرانش هر سیاره ای قرار دهیم و سطح را به آن نزدیک کنیم، یعنی سطح بالا بیاید تا به سیب برسد، هم همین رویداد رخ می دهد. در شکل زیر دو آقای مشهور سیبی را مشاهده می کنند که بر سطح اتاقک بسته ای سقوط می کند. آنها هیچ راهی ندارند که بگویند کدام شان روی زمین ساکن اند و کدام با سرعتی که به طور ثابت افزایش می یابد، رو به بالا درون فضای خالی پیش می روند.

آکاایران: نظریه ی نسبیت عام اینشتین

اصل هم ارزی اینشتین بیان می دارد که در حجم کوچکی از فضا، کشش رو به پایین گرانش دقیقاً و کاملاً هم ارز است با شتاب گرفتن ناظر رو به بالا. یعنی نمی توان فرقی بین ساکن بودن درون میدان گرانشی و داشتن شتابی رو به بالا درون محیطی بدون گرانش گذاشت. اصل هم ارزی کلید نظریه ی نسبیت عام است. این اصل به اینشتین امکان داد به جای بحث درباره ی گرانش توجه خود را کاملاً بر حرکت متمرکز کند. این اصل دربارهٔ مفاهیمی است که با هم ارزی جرم گرانشی و جرم لختی و همچنین دربارهٔ ادعای اینشتین مبنی بر اینکه قوانین فیزیک در یک دستگاه مرجع با شتاب یکنواخت، با یک میدان گرانشی یکنواخت، یکسان هستند، سر و کار دارند.

یکی از ویژگی های گرانش این است که جرم جسم هر اندازه باشد، شتاب یکسانی خواهد داشت. مثلاً توپ بیس بال و توپ جنگی تفاوت جرم بسیاری دارند، اما اگر هر دو آنها را کنار هم در خلأ رها کنیم، با شتاب یکسانی سقوط می کنند. اینشتین برای تشریح این موضوع چنین تصور کرد که گرانش بر اثر خمیدگی فضا به وجود می آید. در واقع نظریه ی نسبیت عام او گرانش را کاملاً بر مبنای هندسه ی فضا و زمان که به آن فضا- زمان می گویند، شرح می دهد.

,albert anker,albert einstein,einstein
فضا - زمان در جایی بسیار دور از هر منبع گرانشی، مانند سیاره یا ستاره، مسطح است. تیک تاک ساعت ها با سرعت عادی انجام می شود. اما با نزدیک شدن به منبع گرانش، فضا منحنی می شود و ساعت ها کند کار می کنند. مقایسه ای سودمند این است که فضا- زمان را نزدیک جسمی سنگین مانند خورشید به شکلی منحنی، تصور کنیم.

,albert anker,albert einstein,einstein
توپی را در نظر بگیرید که روی این سطح می غلتد. دور از چاهی که نشان دهنده ی خورشید است، سطح تا حد زیادی مسطح است و توپ در مسیر مستقیم حرکت می کند. اما اگر توپ از نزدیک چاه بگذرد، منحنی ای را به سوی آن طی می کند. اگر توپ با سرعت مناسبی حرکت کند، ممکن است در مداری به دور دیواره ی چاه بگردد. انحنای این چاه با توپی با هر اندازه ی، یکسان رفتار می کند که توضیحی است بر این که چرا گرانش شتاب یکسانی بر جسم هایی با جرم گوناگون وارد می کند. نظریه ی نسبیت عام اینشتین و تصویری که از فضا- زمان خمیده ارائه می دهد، با شیوه های گوناگونی آزمایش شده است. در اینجا برخی از آزمایش های کلیدی این نظریه را شرح می دهیم.

آزمایش تجربی ۱:  خمیدگی گرانشی نور

پرتوهای نور به طور طبیعی در خطی مستقیم حرکت می کنند. اما اگر فضایی که پرتوها در آن حرکت می کنند منحنی باشد، همان رویدادی که برای نورهای عبوری از کنار جسمی سنگین مانند خورشید رخ می دهد، مسیر نور هم منحنی خواهد شد.

,albert anker,albert einstein,einstein
به عبارت دیگر گرانش باید پرتو نور را خم کند. پدیده ای که مکانیک نیوتنی آن را پیش بینی نکرده بود. زیرا نور جرم ندارد. این پیش بینی نخستین بار در سال ۱۹۱۹ میلادی، در خورشیدگرفتگی کلی آزمایش شد. در هنگام گرفت کامل وقتی ماه قرص خورشید را پوشاند، اخترشناسان از ستاره های پیرامون خورشید عکس گرفتند، اندازه گیری های دقیق بعدی نشان دادند که ستارگان به همان میزان اندکی که نظریه ی نسبیت اینشتین پیش بینی کرده بود، از مکان همیشگی شان جابه جا شده بودند.

آزمایش تجربی ۲:  حرکت تقدیمی مدار عطارد

در فیزیک نیوتنی یک سامانه دوجسمی متشکل از یک جسم منزوی که به دور یک جسم کروی می گردد، یک بیضی تشکیل می دهند که جسم کروی در یک کانون آن قرار دارد. نقطهٔ حضیض (نقطه ای که در آن دو جسم نزدیکترین فاصله را پیدا می کنند) ثابت است. عواملی در منظومه شمسی هست که باعث حرکت تقدیمی (چرخشی) نقطهٔ حضیض سیارات به دور خورشید می شوند. علت اصلی حضور سیارات دیگر است که مدار یکدیگر را مغتشش می کنند. عامل دیگر که اثر آن جزئی تر است، پهن شدگی خورشد در قطبین است.

,albert anker,albert einstein,einstein
در مورد سیاره عطارد، انحرافاتی از حرکت تقدیمی پیش بینی شده توسط این آثار نیوتنی مشاهده شده است. به طوری که همراه با حرکت کردن عطارد در مدار بیضی اش به نظر می رسد که خود مدار نیز به آهستگی تغییر جهت می دهد یا حرکت تقدیمی دارد. محور بلند مدار تیر به آهستگی تغییر جهت می دهد که در این تصویر بسیار اغراق شده است.

,albert anker,albert einstein,einstein
این نرخ غیرطبیعی حرکت تقدیمی حضیض خورشیدی مدار تیر نخستین بار در سال ۱۸۵۹ به عنوان یک مسئله در مکانیک اجرام آسمانی توسط اوربن لاوریه شناسایی شد. تحلیل دوباره مشاهدات زماندار انتقالهای عطارد روی قرص خورشید از سال ۱۶۹۷ تا ۱۸۴۸ نشان می داد که نرخ واقعی حرکت تقدیمی با مقدار محاسبه شده توسط نظریه نیوتن، به اندازه ۳۸ ثانیه قوسی در هر قرن استوایی تفاوت دارد (بعدها در برآورد مجدد این مقدار به ۴۳ ثانیه قوسی رسید).

اگرچه این حرکت ممکن است بسیار کوچک به نظر برسد، فکر اخترشناسان را حدود نیم قرن به خود مشغول کرده بود. برخی از اخترشناسان به دنبال سیاره ای ناشناس در فاصله ای نزدیک تر به خورشید می گشتند که می توانست عامل این حرکت باشد. هرگز سیاره ای در آنجا پیدا نشد. تعدادی راه حل ناموفق دیگر برای این مسئله پیشنهاد شد، اما این راه حل ها خود مسائل بیشتری را ایجاد می نمودند. اینشتین نشان داد که در فاصله ی عطارد از خورشید، بنا بر نظریه ی نسبیت عام، تصحیح اندکی در شرح گرانشی نیوتن نیاز است. این تصحیح درست به اندازه ی حرکت تقدیمیِ اضافی در مدار عطارد بود.

در نسبیت عام، این حرکت تقدیمی اضافی، یا تغییر جهت گیری بیضی مداری در درون صفحه مداری اش، با دخالت گرانش از طریق خمش فضا-زمان توضیح داده می شود. انیشتین نشان داد که نسبیت عام با میزان انتقال حضیض خورشیدی کاملاً در توافق است. این عامل قدرتمندی در پذیرش نسبیت بود. هرچند که اندازه گیریهای قدیمی تر مدارهای سیاره ای با استفاده از تلسکوپهای سنتی انجام می شد، امروزه با استفاده از رادار، اندازه گیریهای دقیقتری انجام می گیرند. مقدار کل حرکت تقدیمی مشاهده شده تیر ۰٫۶۵±۵۷۴٫۱۰ ثانیه قوسی در هر قرن نسبت به چارچوب لخت آسمانی بین المللی (ICFR) می باشد. این میزان حرکت تقدیمی ناشی از عوامل زیر است:

۵۳۱٫۶۳ ±۰٫۶۹    =    کشش های گرانشی سایر سیارات

۰٫۰۲۵۴             =    پهن شدگی خورشید در قطبین

۴۲٫۹۸ ±۰٫۰۴     =     نسبیت عام

۵۷۴٫۶۴±۰٫۶۹    =     میزان کل

۵۷۴٫۱۰±۰٫۶۵    =    میزان مشاهده شده

سیارات دیگر نیز دچار انتقال حضیض خورشیدی می شوند، اما از آنجاییکه فاصله آنها از خورشید بیشتر است و دوره های تناوب طولانی تر دارند، میزان انتقال در آنها کمتر است و تا مدتها پس از کشف مربوط انتقال تیر، قابل مشاهده دقیق نبودند. برای نمونه انتقال حضیض خورشیدی زمین بنا بر نسبیت عام ۳٫۸۴ ثانیه قوسی در قرن و برای سیاره ناهید ۸٫۶۲ ثانیه قوسی در قرن می باشد. هر دو مقدار با نتایج مشاهدات همخوانی دارند.  همچنین می توان انتقال حضیض را در منظومه های ستاره های دوتایی که شامل ستاره های فراچگال نیستند، اندازه گرفت، اما مدل کردن آثار کلاسیک آن دشوارتر است. مثلاً زاویه چرخش ستاره ها نسبت به صفحه مداریشان باید معلوم باشد که اندازه گیری مستقیم آن بسیار دشوار است.

آزمایش تجربی ۳: کندشدگی گرانشیِ زمان و انتقال به سرخ گرانشی

در نظریه ی نسبیت عام، جسم سنگینی مانند زمین، زمان را هم مثل فضا خمیده می کند. اینشتین پیش بینی کرد که ساعت های روی طبقه ی هم کف ساختمان باید اندکی کندتر از ساعت های روی بام آن که روی زمین دورتر است، کار کنند.

,albert anker,albert einstein,einstein

امواج نور نیز مانند ساعت عمل می کنند. درست هما ن طور که ساعت در دقیقه ، تعداد معینی تیک تاک دارد، در نور هم در هر ثانیه تعداد معینی چرخه ی کامل موج می گذرد. اگر پرتوی نوری که از طبقه ی هم کف ساختمانی مستقیماً رو به بالا تابانده شود، ناظری که بر بام این ساختمان ایستاده، کند شدن تیک تاک ِ امواج نور را به شکل کم شدن فرکانس و در نتیجه بلندتر شدن طول موج نسبت به ناظری که در هم کف ایستاده اندازه می گیرد. افزایش طول موج یعنی فوتونی که به بام ساختمان می رسد نسبت به زمانی که از طبقه ی هم کف راه افتاده بود، انرژی کمتری دارد. چون زمانی که نور بخواهد در مسیر مخالف جاذبه گرانشی قوی حرکت کند و برای اینکه بتواند از میدان جاذبه فرار کند باید انرژی مصرف کند و این کاهش انرژی به شکل افزایش طول موج بروز می کند.

این پدیده ها را که هیچ همتایی در نظریه ی گرانش نیوتن ندارند، انتقال به سرخ گرانشی می نامند، در اصل انتقال به سرخ یا سرخ گَرایی (Redshift)، پدیده ای است که در آن نور گسیل شده از یک جرم (امواج مرئی، فرابنفش، اشعه ایکس، اشعه گاما و…) به سمت طول موج قرمز در انتهای طیف می رود. یعنی نوری که توسط طیف سنج ثبت می شود طول موجی بلندتر و بسامدی کمتر از نور گسیل شده از منبع دارد.

,albert anker,albert einstein,einstein
همچنین می توان گفت که پدیده ی انتقال به سرخ در اثر کشیده شدن فوتونهاى رسیده به زمین از یک کهکشان دور دست ظاهر مى شود که باعث شکافته شدن خطوط جذبى در طیف کهکشان و تمایل آن به طیفهاى قرمزتر نور مرئى در مقایسه با ستارگان کهکشان راه شیرى مى شود. انتقال به سرخ یک کهکشان دور دست مستقیما نشان مى دهد جهان از زمانى که نور آن کهکشان را ترک کرده است چقدر بزرگتر شده. تفاوت اندازه برابر میل به قرمز (Z+1) است. بطور مثال دورترین اختروش شناخته شده میل به قرمز z برابر ۶٫۴ دارد. یعنى حجمى از فضا که در زمان ترک نور از کوازار یک میلیون سال نورى پهنا داشته ، اکنون ۷٫۴ میلیون سال نورى است!

این پدیده نظریه انفجار بزرگ را تایید میکند.

نظریه انبساط جهان را تایید میکند.

گرانش متعارف اینشتین در بین ستارگان و سیارات را تایید میکند.

آزمایش عملی بر تایید نسبیت عام اینشتین هست.

اصل هم ارزی را در شکلهای موضعی و قوی میپذیرد.

یک تناقضی با اصل ماخ دارد که با تعمیم نظریات نسبیت عام انیشتن به نظریات اسکالر تانسوری از جمله نظریه برانس – دیکی قابل توجیه و بر طرف شدن هست.

باید توجه داشت که انتقال به سرخ گرانشی را با جابه جایی دوپلری اشتباه نگیرید. در پدیده ی دوپلر، انتقال به سرخ بر اثر دور شدن منبع نور از رصدگر رخ می دهد.  اما انتقال به سرخ گرانشی بر اثر تفاوت در سرعت گذشتن زمان در مکان های متفاوت رخ می دهد. هیچ حرکتی در آن دخالت ندارد. فیزیک دانان آمریکایی رابرت پاوند و گلن ربکا نخستین بار در سال ۱۹۶۰ میلادی، انتقال به سرخ گرانشی را با پرتوهای گامای تابیده شده بر بالا و پایین تیرکی ۲۰ متری اندازه گیری کردند. چون گرانش زمین نسبتاً ضعیف است، انتقال به سرخ اندازه گیری شده بسیار اندک بود. در حدود دو و نیم ضرب در ده به توان منفی پانزده. اما توافق کامل با نظریه ی اینشتین داشت.

,albert anker,albert einstein,einstein

رابرت پاوند

 در طیف کوتوله های سفید که خطوط طیفی شان در حرکت از سطح پر گرانش ِ آن ها انتقال به سرخ می یابد، انتقال بزرگتری دیده می شود. مثلاً انتقال به سرخ گرانشی خطوط طیفی کوتوله ی سفید شباهنگ بی، برابر با سه ضرب در ده به توان منفی چهار است که باز با نظریه ی نسبیت عام توافق دارد.

آزمایش تجربی ۴:  امواج گرانشی

بارهای الکتریکی که در آنتن های رادیویی بالا و پایین می روند، تابش الکترومغناطیسی پدید می آورند. به همین ترتیب نظریه ی نسبیت عام پیش بینی می کند که نوسان اجرام سنگین باید تابش گرانشی یا امواج گرانشی تولید کند که نظریه ی گرانش نیوتون چنین چیزی را پیش بینی نمی کرد.

,albert anker,albert einstein,einstein
آشکارکردن امواج گرانشی فوق العاده دشوار است. زیرا این امواج بسیار ضعیف تر از تابش الکترومغناطیسی اند. اما مدرک غیر مستقیم وجود پرتوهای گرانشی از مجموعه ای دوتایی که شامل دو ستاره ی نوترونی است به دست آمده است. راسل هالس و جوزف نیلر از دانشگاه ماساچوست کشف کردند که این دو ستاره به آهستگی به طور مارپیچی به هم نزدیک می شوند و در این فرایند انرژی از دست می دهند. آهنگ از دست دادن انرژی در این ستاره ها درست به اندازه ای است که بنابر پیش بینی اینشتین اگر این دو ستاره ی نوترونی از خود پرتو گرانشی گسیل می کردند، باید انتظار می داشتیم.

,albert anker,albert einstein,einstein
هالس و تیلر مشترکاً جایزه ی نوبل رشته فیزیک سال ۱۹۹۳ را برای این کشف دریافت کردند. نظریه ی نسبیت عام هرگز پیش بینی نادرستی نکرده است. این نظریه اکنون دقیق ترین و کامل ترین توضیحی است که برای گرانش داریم اینشتین نشان داد که مکانیک نیوتونی فقط در سرعت های کم و گرانش ضعیف کارآمد است. اگر با سرعت های بسیار زیاد یا گرانش فوق العاده قوی سر و کار داشته باشیم، فقط محاسبه ای که با نسبیت انجام شده باشد، پاسخ صحیح را به ما می دهد.

,albert anker,albert einstein,einstein

شاید عجیب ترین پیش بینی نظریه ی نسبیت عام این باشد که اگر مقدار بسیار زیادی جرم را در حجم کوچکی فشرده کنیم، چه اتفاقی رخ خواهد داد. می دانیم که اگر ستاره ی در حال مرگی چندان سنگین نباشد، در پایان به کوتوله ی سفید تبدیل خواهد شد. اگر جرم ستاره ی در حال مرگ بیشتر از حد چاندراسکار، یعنی حدود ¼  برابر جرم خورشید، باشد، نمی توان به کوتوله ی سفید پایداری تبدیل شود. بلکه به فشرده شدن ادامه می دهد تا ستاره ی نوترونی شکل بگیرد. اما اگر جرم ستاره ی در حال مرگ بیشتر از حد بیشینه ی ستاره های نوترونی، یعنی بین ۲ تا ۳ برابر جرم خورشید باشد، حتی فشار درونی نوترون ها نمی تواند مانع گرانش قدرتمند ستاره شود و در نتیجه ستاره به سرعت فشرده می شود.

,albert anker,albert einstein,einstein
با فشرده شدن مواد ستاره و رسیدن به چگالی فوق العاده زیاد، قدرت گرانش در سطح این کره ی متراکم شده نیز به طور خارق العاده ای افزایش می یابد. بنابر نظریه ی نسبیت عام، فضای پیرامون چنین ستاره ای آن قدر خمیده می شود تا به دور خودش بپیچد. فوتون هایی که با زاویه از سطح ستاره خارج می شوند، قوسی می زنند و دوباره به سطح آن باز می گردند، اما آنهایی که مستقیماً رو به بیرون می روند، با چنان انتقال به سرخ گرانشی ِ شدیدی روبه رو می شوند که همه ی انرژی شان را از دست می دهند و از هستی ساقط می شوند.

,albert anker,albert einstein,einstein
مواد عادی نمی توانند به تندی نور حرکت کنند، پس اگر نور نتواند از این ستاره ی در حال تراکم بگریزد، هیچ چیز دیگری هم نخواهد توانست. جسمی را که نه ماده و نه تابش الکترومغناطیسی بتواند از آن بگریزد، سیاه چاله نامیده می شود که از یک جنبه می توان گفت سوراخی در بافت عالم پدید می آید و ستاره ی مرده درون این سوراخ ناپدید می شود.

لینک دانلود بررسی اصل هم ارزی اینشتین به صورت کامل از وب سایتParssky

نویسنده: اسماعیل جوکار/ آکا ایران


,albert anker,albert einstein,einstein

توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام "آکا ایران" و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :