کلیدهای محدودکننده - آکا
کلید محدود کننده(LIMIT SWITCH) که گاهی میکرو سویچ نیز نامیده می شوند,کلیدی است که برای قطع و وصل یک حرکت خطی یا دورانی و یا تعویض جهت دوران یک متحرک به کار می ر

کلید محدود کننده(LIMIT SWITCH) که گاهی میکرو سویچ نیز نامیده می شوند،کلیدی است که برای قطع و وصل یک حرکت خطی یا دورانی و یا تعویض جهت دوران یک متحرک به کار می رود.

این کلید اهرمی دارد که وقتی دسته متحرک به آن برخورد می کند کنتاکتی را قطع می نماید. کنتاکت مذبور خود عامل فرمانی است برای ماشینی که هدف کنترل آن است چنانچه از اسم این کلید بر می آید کلید یاد شده برای محدود کردن حرکت متحرک ها به کار می رود مثلا در یک چرثقیل سقفی که در چند جهت حرکت می کند وقتی متحرک به انتهای هر قسمت از مسیر خود می رسد،یک کلید محدود کننده مدار رفت را از کار انداخته و مدار برگشت را مهیا می سازد.

مطلب مهمی که باید در کاربرد این کلید ها در نظر گرفت وضعیت کنتاکت ها در موقع وارد آمدن نیرو به اهرم آنها است کارخانه های سازنده این وضعیت را بر حسب تعییر طولی یا زاویه ای اهرم شکل می نمایند.

انواع لیمیت سویچ ساده

1-کلید محدود کننده فشار انتهایی

2-کلید محدود کننده ای قرقرها

3-کلی محدود کننده قرقره ای یک طرفه از چپ

4-کلید محدود کننده قرقرهای یک طرفه از راست

5-کلید محدود کننده قرقر ه ای دو طرفه

6-کلید محدود کننده آنتنی دو طرفه

کلید تابع فشار(کلید های گازی)

,کلیدهای محدودکننده, key,رباتیک ،مقالات رباتیک،دنیای ربات ها

این کلید ها برای کنترل سطح گاز داخل مخازن و کمپرسورها،تنظیم فشار آب داخل لوله ها و روشن و خاموش کردن اتوماتیک این دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد عامل فرمان این کلید ،فشار گاز یا مایع داخل مخزن است.

عامل قطع و وصل این کلید گاز می باشد اصول کار آن بدین صورت است که  فشار گاز موثر بر هر صفحه نیرویی معادل F=P.A ایجاد می نماید(P فشار و A سطح مقطع صفحه است). در رله ها F باعث جابه جایی صفحه می شود این جابه جایی از طریق یک اهرم منتقل شده و کنتاکتی را قطع و وصل می نماید نیروی برگردان را فنر زیر صفحه ایجاد می کند پس با انتخاب فنر های مختلف می توان فشار های کم یا زیاد را بر روی صفحه اثر داده و قطع و وصل کنتاکت را بطور دلخواه تنظیم نمود.

کلید های شناور

کلید های شناور برای کنترل سطح آب یا مایعات داخل

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :
مطالب پیشنهادی